Начелник

Мирослав Коџоман
Начелник општине

број канцеларије: 28
телефон: 051/334-228
e-mail: miroslav.kodzoman@laktasi.net

Законом о локалној самоуправи дефинисан је начин функционисања локалне власти. Начелник општине заступа и представља општину, носилац је извршне власти и руководи општинском управом.
Начелник општине:

 • предлаже Статут општине,
 • предлаже одлуке Скупштини,
 • обавјештава Скупштину о свим питањима која се тичу општине, њених права и обавеза,
 • проводи политику и извршава одлуке и друга акта Скупштине,
 • извршава законе и друге прописе Републике и града чије је извршавање повјерено општини,
 • оснива Општинску управу и уређује њену организацију и пословање,
 • именује и разрјешава руководеће раднике и друге раднике са посебним овлаштењима, прима у радни однос и одлучује о престанку радног односа и о другим правима из радног односа радника Општинске управе, у складу са законом и Колективним уговором,
 • успоставља сарадњу општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама,
 • даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач општина,
 • обавјештава Скупштину о свом раду и раду Општинске управе,
 • покреће иницијативу да се до одлуке Уставног суда обустави извршење прописа Скупштине општине, општег или појединачног акта, ако сматра да су противуставни и противзаконити,
 • обавјештава министра управе и локалне самоуправе до 31. марта текуће године о извршавању општинске политике за претходну годину, о обустављању од извршења одлука Скупштине општине, о извршавању закона, других прописа и међународних уговора,
 • подноси нацрт буџета општине на претходну сагласност министру управе и локалне самоуправе у, уколико општина тражи допунска средства из буџета Републике,
 • закључује уговоре у име општине,
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења Општинске управе, ако за рјешавање нису надлежни републички органи,
 • обезбјеђује припрему нацрта и приједлога аката из надлежности Скупштине општине,
 • врши и друге послове утврђене законом.
 • Замјеник начелника замјењује Начелника општине у пословима које му он повјери, а у случају спријечености или одсутности Начелника замјењује га у свим пословима.


Документи на страници су у PDF формату, да бисте их читали морате имати програм Adobe Reader инсталиран на рачунару. Програм можете скинути овдје...
PDF icon Acrobat Reader